12-Point Buck

Matthew Runion of Mount Jackson poses with a 12-point, 152-pound buck taken Nov. 19 near Mount Jackson during rifle season. Courtesy photo